ZÁSADY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup a používání licence k výukové aplikaci Korelo na stránkách www.korelo.cz (dále jen „Aplikace“), kterou provozuje Korelo s.r.o., IČ: 11944382 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: info@korelo.cz
 2. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání emailové adresy, uživatelského jména ( jméno a přijmení) a hesla.
 3. Aplikace je webová služba sloužící primárně k online výuce.

II. Licenční podmínky

 1. Majetková práva k aplikaci podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, náleží provozovateli.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání aplikace.
 3. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby Stripe (tedy včetně platebních a kreditních karet). Objednaná služba bude aktivována bezprostředně po uhrazení platby.
 4. Přístup do aplikace se objednává na dobu neomezenou dle platného ceníku.
 5. Provozovatel neodpovídá za žádné ztráty nebo škody, na zdraví, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, nebo jakékoli ztráty nebo škody, které uživateli vzniknou. Uživatel by měl vždy vyhledat primárně kvalifikovanou lékařskou pomoc. Informace obsažené na této webové stránce slouží pro všeobecné informační účely.

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 2. Uživatel si uvědomuje, že tato služba neslouží jako náhrada za lékařské služby, ale pouze jako doplněk. Uživatel se zdravotními obtížemi by měl vždy vyhledat primárně kvalifikovaného lékaře.
 3. Uživatel nemá právo propůjčovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám – účty jsou nepřenosné, neprodejné, patří jen a pouze vám.
 4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní podmínky.
 5. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a bez nároku na refundaci.

IV. Úplata za užívání aplikace

 1. Pokud se rozhodnete vyzkoušet kurz zdarma, najdete volně přístupné lekce, tyto lekce vám nebudou dodatečně fakturovány.
 2. Většina lekcí v jednotlivých sekcích jsou placené formou poplatku a to dle ceníku služeb uvedeném na stránkách provozovatele: https://korelo.cz/kurzy/
 3. Řádný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na jeho emailovou adresu, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny předplatného kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající uživatele mající předplatné.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.korelo.cz nebo jiným způsobem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o nových lekcích, novinkách v kurzu prostřednictvím uvedeného emailu. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

V. Způsoby platby za používání aplikace

 1. Platbu za používání aplikace je možno provést online platební kartou, prostřednistvím Stripe.com
 2. Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.
 3. Vstup do aplikace je přes uživatelské jméno a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vzhled aplikace a rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

VI. Záruka, Reklamace, Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel nabízí 100% záruku na vrácení peněz do 14 dnů od dne nákupu (plná refundace) pro případ, že bude uživatel nespokojen s podobou služby, kterou zakoupil. Refundovat nedokážeme pouze platby skrze zaměstnanecké benefity.
 2. Provozovatel v ostatních bodech výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak je nabízena, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 3. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
 4. Provozovatel zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách www.korelo.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách korelo.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím emailu podpory). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání aplikace, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.
 5. V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
 3. Registrací nebo zasláním e-booku uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, emailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele. Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se aplikace Korelo, stávajícím předplatném a službách s tím spojených. Uživatel se může kdykoliv z těchto zpráv odhlásit a to zasláním požadku na email: info@korelo.cz

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace.
 3. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele https://korelo.cz/zasady-obchodnich-podminek/
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 27. 10. 2021.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady práce s našimi zákazníky

Jsme společnost Korelo s.r.o.

Provozujeme aplikaci na webových stránkách www.korelo.cz

Pro poskytování našich služeb a provozu našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.   Zpracování osobních údajů
 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, přijmení, emailová adresa

      Z jakého důvodu?

               Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

 • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, údaje spojené s platební kartou

V případě zakoupení voucheru pro třetí stranu, budeme pracovat i s údaji třetí strany. Jako je jméno, přijmení, emailová adresa. Uvedení těchto údajů je zcela dobrovolné.

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 • Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezákazali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@korelo.cz

II.  Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší aplikace. Jsou to:

 • společnosti podílející se na expedici plateb – Stripe
 • poskytovatel e-mailingové služby společnost Mailchimp

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • server Forpsi

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.   Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@korelo.cz nebo zavolejte na tel. č. 607106649

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 27. 10. 2021