+ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Na této stránce najdete shrnuté všechny důležité právní informace týkající se objednávání, nakupování i realizace našich online kurzů, seminářů, koučinku a dalších produktů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na webu. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „Přečetl/a jsem si obchodní podmínky a souhlasím s nimi“ a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejich pročtení.

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 1. E-shop, Web:

E-shopem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.korelo.cz (v textu označováno i jako „Web“). Nabídkou E-shopu je pak nabídka produktů a služeb na kterékoli podstránce/sekci Webu.

 • Produkty:

Jedná se o online kurzy a záznamy online přednášek (právními předpisy označováno jako „digitální obsah“, a proto v textu těchto VOP o nich budeme psát jako o „Digitálních produktech“). Dalším produktem v naší nabídce jsou semináře (např. teambuilding pro páry) a další fyzické produkty. Pokud bude v textu VOP uvedeno jen „Produkty“, myslí se tím jak Digitální produkty, tak semináře i případné další produkty.  

 • Služby:

Službou se rozumí námi nabízený kariérní a osobní koučink.

 • Prodávající:

Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené v E-shopu a poskytuje Služby. Prodávající je:

Korelo s.r.o.

IČ:                                        11944382

DIČ:                                     CZ11944382

Sídlo:                                   Nové sady 988/2, Brno 602 00

E-mail:                                 vladimir.janeba@korelo.cz

Telefon:                               607 106 649

Prodávající je vedená u Krajského soudu v Brně: sp.č. C 125456


Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

 • Kupující:

Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní E-shopu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů anebo Služeb. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

 • Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů.

 • Kupní smlouva, Smlouva:

Na prodej Produktů z E-shopu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Kupní smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní E-shopu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 • Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní E-shopu anebo e-mailovou komunikaci. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 • Spotřebitelská smlouva:

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 1. Závaznost VOP:

V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Pokud by bylo jiné ujednání ve Smlouvě a jiné ve VOP, má přednost ujednání ve Smlouvě.

 1. Rozhodné právní předpisy:

Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.

 1. Recenze, reference
  Všechny recenze uveřejněné na webu jsou získané od našich klientů ať už písemnou nebo slovní formou. Vzhledem k citlivé povaze informací není uváděno jméno a tím pádem není možné recenze ověřovat.

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

II.A. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ
SMLOUVY

 1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes webové rozhraní E-shopu, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu.
 2. Popis Produktů:

Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo v E-shopu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránku jednotlivého Produktu, se Vám zobrazí podrobný popis a obsah, délka trvání, resp. u seminářů a akcí jím podobných předpokládaná délka trvání. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

Prezentace Produktů uvedená na webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 • Objednání Produktů:

Pro objednání Produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář. Objednání probíhá tak, že nejprve přidáte kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ nebo „Koupit“ vybraný Produkt (nebo postupně více Produktů) do košíku a poté pokud máte slevový kupón nebo dárkový poukaz, zadáte kód kupónu. Následně (nebo pokud nemáte kupón, tak hned po přidání Produktů do košíku) kliknete na tlačítko „Přejít k pokladně“ a otevře se Vám objednávkový formulář. Pokud již jste naším klientem, máte možnost se přihlásit a do formuláře se automaticky vepíší Vaše fakturační údaje. Jinak do formuláře vyplníte jméno, příjmení, e-mail, telefon, volitelně i firmu, popř. IČ, DIČ, a vyberete způsob platby (podrobnosti k platbám viz níže). Na konci objednávkového formuláře potvrdíte svůj souhlas s těmito VOP. Před odesláním objednávky máte ještě možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře, včetně změny Vámi vybraných Produktů. Pokud vše odpovídá, objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ pod objednávkovým formulářem.

 • Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:

O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy. Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a faktura.

II.B. DÁRKOVÉ KUPÓNY

 1. Objednávání dárkových kupónů probíhá v E-shopu stejným způsobem jako objednávka Produktů. V E-shopu najdete v popisu této položky i podrobnosti ohledně uplatnění kupónu, včetně toho, jak dlouho lze kupón uplatnit. Věnujte prosím pozornost těmto informacím. Dárkový kupón obdržíte v elektronické podobě na Váš e-mail.

II.C. OSTATNÍ USTANOVENÍ K OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
 2. Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 3. Objednávat Produkty v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

III. CENA PRODUKTŮ A KOUČINKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena:

Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu v E-shopu. Vzhledem k tomu, že Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty, je u Produktu uvedena cena bez daně z přidané hodnoty a v objednávkovém formuláři pak vidíte i celkovou částku, kterou zaplatíte. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní E-shopu uvedena. K ceně Produktů není s ohledem na jejich charakter připočítáváno žádné dopravné nebo jiné další platby. V případě fyzických produktů, které vyžadují doručení na adresu, bude k celkové ceně připočítánou poštovné dle zvolené možnosti dopravy. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou výslednou, nic dalšího nehradíte.

 • Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy (což platí stejně i pro koučink), pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt (ani koučink) dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 • Dodání Produktu až po zaplacení:

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U koučinku je sjednaná cena hrazená zpravidla před realizací koučinku nebo před jeho jednotlivými částmi. Splatnost ceny je u koučinku sjednána individuálně v uzavřené Smlouvě.

 • Možnosti úhrady kupní ceny:
 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě v podobě elektronicky vystavené faktury obdržíte v e-mailu
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu GOPAY. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe.com, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.cz
 • Splatnost kupní ceny:

Kupní cena Produktů je vzhledem k možnostem platby splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, resp. systém online plateb. V případě bankovníh převodu je splatnost sjednaná ve Smlouvě a uvedená na vystavené faktuře. V případě, že by splatnost nebyla sjednaná ani uvedená na faktuře, je cena splatná do 7 dnů ode dne vytvoření objednávky. Upozorňujeme, že v případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena až v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

OPAKOVANÉ PLATBY

Abyste nemuseli hlídat, kdy je splatnost dalšího předplatného, můžete využít pohodlných opakovaných plateb, které se automaticky strhávají z karty.
Je to dnes běžný a oblíbený způsob placení za služby, pravděpodobně jste se s ním už setkali i jinde 🙂

Jak fungují opakované platby: 

 • Když pro zaplacení našich produktů a služeb použijete platební kartu, dáváte nám tím k této kartě souhlas pro automatické strhávání plateb za objednaný produkt nebo službu v dalším období. Aby bylo úplně jasné, jak to funguje: Zaplatíte vaší kartou například měsíční platbu za předplatné a příští měsíc se vám ze stejné karty stejná platba automaticky sama strhne.
 • Váš souhlas k automatickému strhávání plateb trvá po celou dobu čerpání služby, například až do doplacení poslední splátky za kurz nebo dokud máte aktivní předplatné. Můžete ho ale kdykoliv odvolat a tím dojde k ukončení opakovaných plateb.
 • Automaticky strhávaná částka a frekvence opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby. Příklad: Objednáte si měsíční předplatné za 299 Kč. Automaticky strhávaná částka bude 299 Kč a bude se vám strhávat měsíčně. Pokud získáte na první měsíc slevu, další měsíc bude odečtena sjednaná částka tj. 299 Kč.
 • Sjednaná cena je dále fixní. Veškeré změny jsme povinni Vám hlásit.
 • Před každým odečtením pěnez z Vaší karty pošleme 7 dní dopředu informační email, kde bude faktura i konkrétní částka.
 • Po každém automatickém stržení platby vám pošleme e-mail s potvrzením platby a daňovým dokladem.
 • Pokud se z nějakého důvodu nepodaří automatickou platbu z vaší karty provést, pošleme vám e-mail s informacemi, že platba neproběhla a jak postupovat a uhradit platbu jiným způsobem, aby nedošlo k omezení vašich objednaných služeb. Aby vám třeba zbytečně neskončilo předplatné, protože platba neproběhla a vy o tom nevíte.
 • Opakované platby můžete kdykoliv ukončit. Stačí napsat e-mail na adresu naší zákaznické podpory: progresnik@korelo.cz a požádat o ukončení opakovaných plateb. Doba na zrušení předplatného jsou 3 pracovní dny, pokud se v této lhůtě odečte předplatné, nebude vráceno.
 • Opakované platby pro nás technicky zajišťuje platební brána společnosti Stripe, u které jsou uloženy platební údaje. S údaji vaší platební karty Stripe nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

IV. DODACÍ PODMÍNKY:

A. DODACÍ PODMÍNKY DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ A ONLINE PŘEDNÁŠEK

A.1. Možnosti dodání:

Při koupi Digitálních produktů Vám si během objednávky vytvoříte svůj uživatelský účet (pokud ho již máte, stačí se do něj přihlasit). Uživatelské údaje použijete k přihlášení do uzavřené členské sekce. Tlačítko k přihlášení je na Webu v pravém horním rohu. V členské sekci máte zpřístupněny všechny koupené Digitální produkty,


A.2. Dodací lhůta:

Digitální produkty jsou způsobem popsaným v předchozím odstavci dodány během několika minut po uskutečnění on-line platby kupní ceny. Online přednášky jsou dodané vysíláním v přímém přenosu na webové stránce (nebo aplikaci) na odkazu zaslaném předem do Vašeho e-mailu.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné): U digitálních produktů tyto náklady nevznikají.

B. DODACÍ PODMÍNKY SEMINÁŘŮ A AKCÍ JÍM PODOBNÝCH:

B.1. Způsob dodání:

Seminář bude dodán (realizován) dle podmínek uvedených v popisu na Webu. Kupující (případně náhradník) má právo absolvovat seminář za podmínky řádné úhrady celé sjednané ceny. Jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas nebo místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsme povinni Vás jako Kupujícího o tom předem bez odkladu vyrozumět. Závazky mezi Vámi jako Kupujícím a námi Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel přednášky. Přednáška se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený (tato informace bude uvedena v popisu na Webu). Vyhrazujeme si právo zrušení přednášky při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. Za vyšší moc se pro tyto účely považují i omezení a zákazy konání živých akcí stanovená platnými právními předpisy nebo orgány veřejné správy v souvislosti s epidemiologickou situací. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

B.2. Možnost účasti náhradníka:

Na přednášku je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se nemůže Kupující zúčastnit. S ohledem na obsah a případnou návaznost na jiné vzdělávací akce může být v popisu přednášky uvedeno, že účast náhradníka je možná pouze po předchozí dohodě s námi. Pro náhradníka platí ustanovení těchto VOP ohledně účasti na přednášce. Kupující se zavazuje náhradníka s těmito pravidly seznámit.

B.3. Vzdělávací materiály a informace:

Veškeré informace a jakékoliv písemné (tj. tištěné i elektronické) podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky a metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

B.4. Odpovědnost v průběhu semináře:

Kupující je v celém průběhu přednášky za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání přednášky.

B.5. Možnost vyloučit Kupujícího z účasti na přednášce:

Kupující jsou povinni při účasti na přednášce nenarušovat její průběh. My nebo lektor vedoucí vzdělávací akci jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah semináře, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků semináře). V případě vyloučení Kupujícího z účasti na semináři nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

B.6. Storno podmínky:

Zrušení z důvodů na naší straně: V případě, že by seminář byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář nebo jiný Produkt dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako jste ji uhradili, pokud se nedohodneme na jiném způsobu vrácení (např. na Vámi sdělený číslo bankovní účet).

Zrušení z důvodů na straně Kupujícího: Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na přednášce zrušit (stornovat). V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 15 dní před zahájením semináře, bude Vám vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení 14 až 5 dny před zahájením semináře Vám bude vráceno 50 % zaplacené ceny a 50 % je storno poplatek. Místo toho máte ovšem možnost celou uhrazenou částku použít na jinou přednášku nebo Produkt anebo vyslat za sebe náhradníka (uhrazená částka se použije na jeho účast na přednášce v plné výši). V případě zrušení 4 a méně dní před zahájením semináře Vám nebude vrácena žádná část zaplacené ceny, částka bude použita v plné výši jako storno poplatek. Zde již nárok na uplatnění částky na jiný produkt nevzniká.  

V. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA (K DIGITÁLNÍM PRODUKTŮM A SEMINÁŘŮM), UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Pokud jste si zakoupili Digitální obsah, zadáváte své údaje k vytvoření uživatelského účtu, které později použijete k přihlášení do členské sekce, ve které je na Webu Digitální obsah zpřístupněn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrát jeho obsah a dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe našich lektorů/koučů. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani lektor/kouč odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů a Služeb sami dosáhnete. Produkty jsou určené osobám, kteří netrpí duševní nebo mentální poruchou, neboť se jedná o produkty pro podporu osobního růstu, nejedná se o poskytování psychoterapeutické nebo jakékoli zdravotní péče. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Jde o Vaše rozhodnutí, zda se konkrétního online kurzu a jednotlivých aktivit a cvičení v něm obsažených zúčastníte, a to i s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a duševní rozpoložení.
 3. Uživatelský účet:

Při zakoupení online kurzu nebo jiného Digitálního produktu, si vytvoříte svůj uživatelský úče, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. IV. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených online kurzů a záznamů online přednášek a všech případně poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

 • Autorská práva – Digitální produkty:

Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální Produkty, pak k nim poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci), poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely.

Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů:

Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní, přičemž tato lhůta začíná běžet od dne uzavření Smlouvy a jde-li o dodávku zboží, pak od převzetí zboží.

To ovšem jen v případě, že v konkrétních případech (podrobnosti níže ve VOP) není odstoupení od Smlouvy vyloučeno.

UPOZORNĚNÍ: Je-li v následujících ustanoveních uvedeno, že Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy, umožňujeme za stejných podmínek odstoupení od Smlouvy i jiným Kupujícím než Spotřebitelům.

 • Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Digitálních produktů:

Vzhledem k nařízení zvané jako „tlačítková novela 2023“ jsme povinni umožnit odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření.

 • Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání přednášek a seminářů:

Vzhledem k tomu, že jde o tzv. smlouvu o využití volného času poskytovanou v určeném termínu, není možné dle § 1837 písm. j) NOZ od Smlouvy odstoupit. Uplatní se zde storno podmínky (čl. IV. odst. B.6. těchto VOP).


4. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem na vladimir.janeba@korelo.cz Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jaké Služby se týká

K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či či důkaz k prokázání, že se jedná o Služby u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy, připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz.

 • Vrácení peněz:

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 4 a 5 tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Služby (resp. poměrnou část, pokud již byla část Služby poskytnuta).

 • Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme.

 • Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byly koupeny Digitální produkty, jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu, resp. k zakoupeným online kurzům a záznamům, kterých se odstoupení týká.

 • Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925§ 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

 • Vady, za které neseme odpovědnost:

Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí Produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má Produkt při převzetí. Neneseme odpovědnost za vady způsobené užíváním v rozporu s běžnými obecně známými pravidly. U Služeb odpovídáme za poskytnutí Služby v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy.

 • Jaké nároky můžete v případě vady požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) -> nárok na bezplatné odstranění vady.
 • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze Produkt řádně užívat -> nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Jde o vadu neodstranitelnou -> nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Není-li možné dodání nového Produktu namísto původního vadného nebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže -> máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě Služby máte právo na odstranění vady, je-li to možné anebo na slevu ze sjednané ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Produkt/Službu nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady,
 • dodání nového Produktu bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neodstraníme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

 • Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.
 • Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání Produktu/Služby, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu Produktu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam.

Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 • Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu vladimir.janeba@korelo.cz
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023.
 4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Korelo s.r.o.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.korelo.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.                Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, emailová adresa, zakoupený produkt nebo služba, vyplněné formuláře.  

      Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich produktů a služeb. Také tyto údaje  využíváme pro hromadnou rozesílku a s tím spojené zasílání marketingových nabídek týkajících se našich služeb a produktů.

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

 • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, zakoupený produkt.

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám zakoupené produkty nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Dále budou tyto údaje sloužit pro hromadnou rozesílku personalizovaných marketingových nabídek a novinek z našeho webu.

               Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 1 rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 • Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

               Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: vladimir.janeba@korelo.cz

II.              Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • společnosti podílející se na expedici zboží Česká pošta, Zásilkovna
 • společnosti podílející se na expedici plateb Stripe
 • poskytovatel e-mailingové služby Ecomail.cz

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.            Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese vladimir.janeba@korelo.cz   nebo zavolejte na tel. č. 607106649

IV.           Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.             Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2023